Home Keuzemogelijkheden Voorwaarden Aanvraagformulier

Voorwaarden:

U kunt een verklaring van erfrecht of verklaring van executele online aanvragen bij, of de vragenlijst uitprinten en per post versturen naar, notaris mr Y.Potma te Haarlem voor € 275,00 inclusief btw.

Het tarief gaat uit van het volgende:

- de erfgenamen en adressen van de erfgenamen zijn bekend;
(zo mogelijk kunt u eveneens de email adressen van de erfgenamen vermelden)

- in gemeld bedrag zijn maximaal twee volmachten en/of verklaringen begrepen. Extra volmachten en/of verklaringen worden berekend tegen een tarief van € 25,00 per volmacht/verklaring inclusief btw;

- de erfgenamen zijn het eens over degene die tot gevolmachtigde wordt benoemd;

- er is geen onenigheid tussen de erfgenamen en de erfgenamen zijn bereid en in staat de volmacht te ondertekenen;

- er zijn geen erfgenamen waarop de schuldsaneringsregeling van toepassing is;

- er is geen testament in het buitenland opgemaakt;

- de overledene heeft de Nederlandse nationaliteit;

- er is geen sprake van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling; (zie: wijze van aanvaarding door erfgenamen)

- in het testament zijn geen legaten opgenomen, waarvoor legatarissen dienen te worden aangeschreven. Voor het aanschrijven van de legatarissen worden extra kosten in rekening gebracht. Hierover zullen wij dan contact met u opnemen; (Een legataris is een persoon of instantie die krachtens een legaat, opgenomen in het testament of codicil, een bepaald goed of geldbedrag ontvangt)

- Indien de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard of wordt verworpen dient er een schriftelijke verklaring bij de rechtbank te worden uitgebracht, de kosten van de rechtbank bedragen € 130,00, onze kosten voor het opmaken en verzenden van de stukken bedragen € 50,00. Voor wij hiertoe overgaan zullen wij contact met u opnemen;

- Indien het testament bij het Centraal Archief te Winschoten dient te worden opgevraagd, zullen deze kosten, zijnde +/- € 25,00, aan u worden doorberekend. Onze kosten voor het opvragen van het testament bij het Centraal Archief bedragen eveneens € 25,00 inclusief btw;
Indien u zelf een afschrift van het testament heeft, behoeft het testament niet te worden opgevraagd.

- als door betrokkenen niet tijdig of onvolledig wordt voldaan aan het verzoek van de notaris om bepaalde stukken te ondertekenen en/of bepaalde informatie aan te leveren, dan kunnen de kosten, veroorzaakt door werkzaamheden naar aanleiding van het niet tijdig of onvolledig reageren, in rekening gebracht worden;

- via deze site kan geen Europese erfrechtverklaring worden aangevraagd.


Wilhelminastraat 28 | 2011 VM Haarlem | [T] 023 - 531 59 33 | [F] 023 - 531 07 47 | info@notarispotma.nl