Home Keuzemogelijkheden Voorwaarden Aanvraagformulier

Wijze van aanvaarding door een Erfgenaam

De wet geeft u een aantal keuzes als erfgenaam.
U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.


Zuivere aanvaarding
Wanneer iemand overlijdt hebben de erfgenamen niet alleen recht op zijn bezittingen maar nemen ook zijn schulden over, ook als de schulden de baten van de nalatenschap overtreffen. Er is natuurlijk geen probleem als er genoeg baten zijn om de schulden te betalen en ook niet als de erfgenamen geen schulden verwachten.

Beneficiaire aanvaarding
Dit betekent dat een erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk is als de nalatenschap negatief is. Een beneficiaire aanvaarding geschiedt door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank. U kunt dit zelf bij de rechtbank aanvragen of wij kunnen een verklaring voor u opstellen. Door de beneficiaire aanvaarding dient de nalatenschap volgens strikte regels te worden afgewikkeld. U mag voorts niets van de bezittingen hebben tot zeker is dat alle schulden zijn betaald. Deze wijze van aanvaarden is aan te raden als het onduidelijk is of de schulden meer zullen bedragen dan de bezittingen. Deze wijze van aanvaarden is daarnaast verplicht indien er minderjarigen ( tot 18 jaar) erven.

Verwerping
Als een erfgenaam niets met de nalatenschap te maken wil hebben dan kan hij de nalatenschap verwerpen. Het erfdeel van iemand die verwerpt wordt, ingeval de overledene geen testament heeft gemaakt, dan verkregen door zijn kinderen en bij afwezigheid hiervan door de overige door de wet geroepen erfgenamen. Het verwerpen kan alleen als men de nalatenschap nog niet heeft geaccepteerd. Indien u zich gedraagt als erfgenaam en ook handelingen verricht staat dit gelijk aan accepteren. Verwerpen geschiedt eveneens door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank.

Ongedaanmaking wettelijke verdeling
Op grond van de wet krijgt de echtgeno(o)t(e), indien er geen testament is opgemaakt waarbij is afgeweken van de wettelijke verdeling, alle bezittingen en schulden toebedeeld en wordt daardoor eigenaar van onder meer de eigen woning. De wet kent een termijn van drie maanden om dit ongedaan te maken, waardoor alle bezittingen en schulden vererven naar de echtgeno(o)t(e) en kinderen tezamen, waardoor de echtgen(o)t(e) en de kinderen eigenaar worden van de woning.

De griffierechten bedragen voor het afleggen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping :

€ 130,00


Wilhelminastraat 28 | 2011 VM Haarlem | [T] 023 - 531 59 33 | [F] 023 - 531 07 47 | info@notarispotma.nl